تغییر نام دروس عمومی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

در خصوص بعضی دروس عمومی نام دروس بصورت زیر تغییر کرده است

معارف اسلامی1 ----> اندیشه اسلامی1

معارف اسلامی2 ----> اندیشه اسلامی2

متون اسلامی ----> تفسیر موضوعی نهج البلاغه

تربیت بدنی2 ----> ورزش1